Η πλήρης λίστα των καταλήξεων αρχείων και των σχετικών προγραμμάτων

Αναζητήστε επεκτάσεις αρχείων ανά αρχικό τους γράμμα
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Windows Files - Types & Formats of file extensions

Welcome to Downloadastro.com – your one-stop destination to find and open any file extension you need! Our user-friendly interface allows you to easily navigate through various categories and find the file extension you’re looking for. Whether you’ve received a file over email that you can’t open or want to install software to view a specific file type, we have got you covered. Our extensive database includes information about both common and less familiar Windows file types, along with the associated software required to access them.

Our team has put in countless hours of hard work to create this comprehensive database, and we are proud to offer it to you for free. We are dedicated to providing you with the best possible experience, and we hope you’ll find our website to be a valuable resource. If you appreciate our efforts, we kindly ask that you show your support by liking and sharing our site with others. Thank you for choosing Downloadastro.com, and happy downloading!